Leangkollseminaret

Leangkollseminaret 2022

Grunnet stor usikkerhet rundt korona­situasjonen har komiteen dessverre besluttet å avlyse Leangkollseminaret 2022.

Usikkerheten medfører for stor økonomisk risiko for Leangkollseminarets fremtid. Vi kommer sterkt tilbake i 2023 og håper å se mange nye og kjente fjes da.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORUM FOR LEGER OG PSYKOLOGER 2022

Digitalt møte 03.03.2022 17:00-18:00

Klikk her for å delta i møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNkMjZmNDUtMjU0Mi00M2FjLWIyOTAtY2E5MGZlZTc3NmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e673c2cf-f6c4-4135-8fa6-b998167d0e43%22%2c%22Oid%22%3a%22246bee05-91e8-4c5d-b48d-c33aa20088da%22%7d>

Hjertelig velkommen!

SAKLISTE

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjenning av sakliste
  4. Styrets beretning om siste 2 år og diskusjon om neste års seminar
  5. Regnskap 2020
  6. Komitemedlemmer