Foredragsholdere 2019

«Status for rusreformen»

IMG_0269Anne Helene Fraas Tveit er psykologspesialist og seksjonsleder ved ruspoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Hun er medlem i regjeringens ruspolitiske utvalg og vil komme med en statusoppdatering for rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan man skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Hvordan skal helsetjenesten regulere samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler?

«Musikkterapi og regulering»

Gro Trondalen er professor i musikkterapi og seniorforsker ved Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved Norges musikkhøgskole. Hun er utdannet spesiallærer og musikkterapeut, og har en spesialisering i psykoterapeutisk musikklytting (The Bonny Method of Guided Imagery and Music, GIM). Trondalen er en erfaren musikkterapeut med doktorgrad om musikkterapi og spiseforstyrrelser

 

 

«Skam, tilhørighet og mening – regulerende faktorer for rusatferd»

stålsettGry Stålsett har tatt doktorgrad på eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner og er en av landets fremste eksperter på skam.

Stålsett har vært opptatt av skam og tilhørighet, og mener vi kan få hjelp til å oppnå bedre livskvalitet ved å lære å regulere våre følelser bedre.

 

 

 

«Behandling av problematferd i et reguleringsperspektiv»

mehlum1Lars Mehlum er psykiater og professor i suicidologi ved UiO, leder av Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging.

Han har ledet flere større kliniske forskningsprosjekter og har publisert en rekke forskningsarbeider, lærebøker og artikler. 

 

 

 

«Selvregulering og selvkontroll i et filosofisk perspektiv. Trekker linjer mellom indre og ytre regulering»

Øverenget

Einar Øverenget er en norsk filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. 

Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og jobber som professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han har utgitt flere bøker.

 

«Regulering som nøkkelbegrep i forståelsen av traumer i oppveksten»

nordangerDag Ø. Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til stillingen hans ved RVTS Vest, jobber han som professor ved Høgskulen på Vestlandet. Han var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans var basert på et feltarbeid i Tigray i nordlige Etiopia, der han studerte krisereaksjoner og mestringsstrategier blant ofre for krigen i Etiopia. De senere årene har han i hovedsak jobbet med forskning og fagutvikling om forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og de siste publikasjonene hans er innen dette feltet.

Dag Ø. Nordanger fikk, sammen med Hanne C. Braarud, Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

 

«Hvem skal regulere de som ingen andre kan regulere?»

sverre eikaSverre Eika, lege, omtales ofte som de narkomanes lege. Han har allsidig erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige med forskjellige rus- og helseutfordringer, og fra forskning og arbeid med alvorlig syke og døende. Han jobber svært tett med ruspasientene på deres premisser og bidrar til endring både på individ- og systemnivå ved å ta pasientstatusen på alvor i det “minefeltet” det er å medisinere rusmiddelavhengige i Norge. Han mottok Brukervennprisen 2016 av Foreningen Human Narkotikapolitikk og ble kåret til årets ildsjel av Natt og dag i 2015. Han mener det er på høy tid med nye metoder for å hjelpe rusmiddelavhengige.

 

«Nevrobiologiske synspunkter vedrørende rusmidler og atferdsregulering»

jørg

Jørg Mørland er professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin (SERAF), Universitetet i Oslo og seniorforsker/fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i medisin fra samme sted i 1975 på en avhandling om alkohols biokjemiske virkemåter i lever. Han er spesialist i klinisk farmakologi og har vært professor i farmakologi ved Universitetet i Tromsø og Universitet i Oslo, leder for Statens rettstoksikologiske institutt og direktør for divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet. Han har veiledet ca 30 kandidater til doktorgrad og publisert ca 400 vitenskapelige og en rekke populærvitenskapelige artikler om rusmidlers biomedisinske virkninger og omdannelse. Sammen med Helge Waal har han nylig utgitt læreboken «Rus og avhengighet» (Universitetsforlaget).

 

«Selvregulering über alles?»

ole jacob madsen

Ole Jacob Madsen (f. 1978) er utdannet psykolog og filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt bøkene Den terapeutiske kultur, «Det er innover vi må gå» og Generasjon prestasjon der et gjennomgangstema er hvordan psykologi kan bli ideologisk ved å tilby vitenskapelig og klinisk underbygging av individuelle løsninger på samfunnsproblemer.
Foto: Paul S. Amundsen

 

 

Reklamer