Foredragsholdere 2020

Hypnose – Hans Dahlseng

Hans Dahlseng er psykolog og jobber daglig med hypnose. Han driver privat praksis i Asker. Han jobber mye med traumebehandling, men bruker også hypnose i behandling av et bredt spekter av tilstander, herunder også vansker knyttet til søvn. Han har i mange år undervist leger, psykologer og tannleger i hypnose gjennom Hypnoseforeningen, NFKEH. Under foredraget vil det bli mulig å få kjenne noen hypnotiske fenomener på kroppen.

Meningen med rus – Øystein Skjælaaen

Øystein Skjælaaen har forsket på og arbeidet med rusproblematikk i mange år på SIRUS og Folkehelseinstituttet. Han tok sin doktorgrad i sosiologi på tema fellesskap rundt morgenpilsen, der han selv tilbrakte mange timer på pub sammen med sine informanter. Nå har han skrevet sin første bok, Meningen med rus, som er et forsvar for ulike varianter av den rusen som beriker livet til veldig mange, men også et forsvar for den rusen som hjelper folk gjennom dagen. Skadepotensialet er udiskutabelt og godt belyst, men denne boken handler om hva rusen gir, ikke så mye om hva den tar.

Psykologspesialist Cecilie Skule – Behandling av depresjon med samtidig ruslidelse

Cecilie Skule er PhD, psykologspesialist og nylig tilsatt avdelingsdirektør for Psykisk Helsevern og Rusbehandling i Helse Sør-Øst. Tidligere har hun vært avdelingssjef for Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen på Diakonhjemmet sykehus. I doktorgradsavhandlingen (2017) undersøkte
Skule pasienter som hadde depressive symptomer med og uten samtidige alkoholproblemer. Målet var å finne ut om pasienter med depresjon og alkoholproblemer hadde andre depressive symptomer eller mindre utbytte av å delta i behandling enn pasienter som bare hadde depressive symptomer.

Lars Tanum – Søvnmedikasjon ved samtidig avhengighetsproblematikk

Dr.med. Lars Tanum er seniorforsker, stedfortredende avdelingssjef og forskningsgruppe-leder ved avdeling FOU Psykisk Helsevern, Akershus Universitetssykehus og har bistilling ved Oslo MET – Storbyuniversitet.
Spesialist i psykiatri i 1992 og i klinisk farmakologi & toksikologi i 2005. Medisinsk doktorgrad ble avlagt ved UiO i 2000.
Ledet i perioden 2012-16 den første multisenterstudie på effekt av langtidsvirkende naltrexon mot suboxone hos opioidavhengige.
Leder nå en ny studie på hvordan behandling med langtidsvirkende naltrekson kan bedre somatisk og psykisk helse hos opioid avhengige og bedre deres personlig recovery prosess.

Professor i klinisk psykologi Siri Gullestad – Om å romme mørket. Refleksjoner fra terapirommet.

Siri Erika Gullestad er psykolog og psykoanalytiker. Hun er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1997, tilknyttet Klinikk for dynamisk psykoterapi. I flere perioder leder av denne klinikken.

Tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening. Langvarig erfaring som psykoterapeut, veileder og foreleser i videreutdanning

Psykiater Knut Langsrud og psykologspesialist Håvard Kallestad – søvn og lyspåvirkning

Søvnforstyrrelser er svært vanlig hos pasienter med rus og psykiske lidelser. Det har lenge vært vanlig å anta at søvnvanskene hos disse pasientene er sekundære til en primær psykisk lidelse, men forskningsresultater viser at det er mer korrekt å tenke at søvnvansker og psykiske lidelser gjensidig opprettholder hverandre.Kognitiv Atferdsterapi for Insomni er regnet som den best dokumenterte behandlingen av kroniske søvnvansker/insomni, uavhengig av alder, medisinbruk, eller andre komorbide tilstander, men få har kunnskap om denne behandlingen. I disse forelesningene vil det bli gjennomgått sentrale prinsipp i utredning og behandling av søvnvansker med kognitiv atferdsterapi. Ettersom døgnrytmeforstyrrelser også er sentralt ved psykiske lidelser vil dette også bli gjennomgått sammen med behandlingsprinsipper for kronoterapi.

Oslo by Night: Uteseksjonen

Cathrine Sundal og psykolog Halvor Wennesland Gravdal fra Uteseksjonen kommer til Leangkollen med foredraget «Oslo by night». Gjennom sitt oppsøkende arbeid i Oslo sentrum kjenner Uteseksjonen til hovedstadens natteliv bedre enn de fleste. De har patruljer ute hver dag og kveld hele året, natt til lørdag og natt til søndag fram til kl. 04.00. Patruljene driver feltarbeid og oppsøkende arbeid gjennom systematisk tilstedeværelse ute i Oslo sentrum. Gjennom dette arbeid har de fått unik kunnskap om Oslos åpne rusmiljøer som de vil dele med oss.

Christian Lysvåg – Natten

Christian Lysvåg er forfatter, filosof og frilansjournalist. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, samt idéhistorie og litteraturvitenskap. Lysvåg har skrevet en rekke essay om søvn i bla. Morgenbladet og Aftenposten og er involvert i formidling om teater og musikk, senest som manusforfatter for filmprosjektet Jakten på tonetreet.

Lege Erik Amundsen – Chemsex

Eirik Amundsen fra Sex og samfunn kommer og prater om Chemsex. Eirik forsker på chemsex blant menn som har sex med menn. Eirik har blant annet fått publisert en artikkel om temaet i Tidsskriftet for Den norske legeforening i september 2018. Eirik har tidligere jobbet på Olafiaklinikken og jobber for tiden ved Sex og samfunn.

Spesialist i klinisk psykologi Geir Henrik Iversen – «Deep Web»/»Det mørke nettet»

Geir Henrik Iversen, spesialist i klinisk psykologi og klinikksjef på Haugaland A-senter, har over tid utmerket seg med godt faglig arbeid (fra fagrådets prisutdeling 2018). Han kjennetegnes blant annet ved sitt sterke pasient fokus. Iversen er opptatt av å bryte ned stigma, at pasienter med rusproblemer skal «ha det beste» når det gjelder behandlingstilbud og rammer.
Han har skapt et imponerende fleksibelt system med brukerstyrte senger, behandlingstilbud bygget opp i sekvenser, sømløse overganger og et tilbud om at samme behandler kan følge pasienten gjennom hele hans eller hennes recoveryprosess.