Historien om Leangkollseminaret

Forum for leger og psykologer i rusfeltet

1978-2019

”Vi må kultivere våre egenskaper, ikke våre egenheter”

(Goethe)

Det er ikke helt enkelt å finne tilbake seminarets historie etter så mange år, og kanskje er det noe av hemmeligheten med at det har bestått. Historien befinner seg i hukommelsen til alle de leger og psykologer som hvert år har gjennomført et frivillig arbeid for å utarbeide seminaret og å arrangere det.  Det betyr at det er etterlatt lite skriftlig materiale og lite oversikter. I hvert fall har det ikke lykkes å finne fram til dette, bortsett fra et par referater fra de første møtene.

Seminaret har, så vidt kjent for oss, hele tiden vært drevet av en komite som velges av seminardeltagerne. Det betyr at det er lagt ned mye engasjert, frivillig arbeid og innsats som ikke nødvendigvis er blitt dokumentert. Deltagelsen i komiteen er blitt støttet av de respektive arbeidsgivere, eller i det minste tolerert.

Komiteen har stort sett bestått av 2 psykologer og 2 leger, i de senere årene av 2, henholdsvis 3 fra hver yrkesgruppe.

Økonomisk sett har seminaret betalt seg selv med et tilskudd fra Helsedirektoratet. Dette bidraget har fungert som en økonomisk sikkerhet.  Dette bidraget falt bort i 2016. Årets seminar finansieres av inntekter fra kurset samt tilskudd fra Lege- og Psykologforeningen.

Komiteen arbeider uten godtgjørelse kun med refusjon av reiseutgifter, den treffes 4-5 ganger pr. år, en gang i året et arbeidsmøte med overnatting.

Opprinnelsen til seminaret var en gruppe aktive og ivrige psykologer som hadde sitt eget ”Forum for psykologer”. Disse var spesielt engasjerte innen rusfeltet. Denne gruppen stod for mye av diskusjonen i rusfeltet på slutten av 1970-tallet/ begynnelsen av 80-tallet. Deres bidrag var betydelig for fagutviklingen i form av offentlig debatt, artikler, bøker, forskning etc. Mange av deltagerne den gang er fortsatt aktive i dag.

Forum for psykologer besluttet i 1978 å invitere en også aktiv legegruppe til et seminar på Sundvollen, det heter i referat fra styremøte 25. januar 1979:

    ”Forum for psykologer engasjert i rusmiddelproblematikk vil i samarbeid med foreningen arrangere seminar om rusmiddelproblematikk spesielt med henblikk på                                  behandlingsforskning på Leangkollen 18.-20.mars -79. Første dag er bare

 for psykologer. Foreningen får til disp. 15-25 plasser.”

Den forening det her er snakk om er Norsk alkoholistterapeutisk forening, som var en forening for leger i fagfeltet.

En viktig beslutning den gang var å opprette Forum for leger og psykologer i rusfeltet som da hadde sitt første felles seminar på Leangkollen i 1979. Stadig har det vært diskusjoner om oppstartsår for Leangkollseminaret, denne komiteen har valgt å anse beslutningsåret 1978 som begynnelsen på seminarets utvikling.

Temaet i 1979 var fokus på forskning, et tema som derfor ble valgt da 25.-årsjubileet ble avholdt. En del av de samme innlederne ble invitert til å delta med innlegg da mange fortsatt er aktive i fagfeltet.

 I 1982 ble Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk dannet, denne var aktiv i en del år, men ”sovnet” etter hvert hen og ble gjenaktivert som dagens NFRAM (Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin), en av legeforeningens spesialforeninger med godt over 100 betalende medlemmer pr. i dag. Denne foreningen er nå gått over til å bli spesialistforening ettersom ny spesialitet i rusmedisin for leger er vedtatt.

Legeforeningens organ, Rusmiddelpolitisk utvalg som var et rådgivende organ til sentralstyret, ble avviklet da NFRAM trådte i kraft. En del av medlemmene i Rusmiddelpoliotisk utvalg ble overført til NFRAM. 

For noen år siden ble det i styret i NFRAM besluttet å være en ”ledsager” til Leangkollsseminaret da man anså det som viktig at seminaret kunne bestå i sin uavhengige form uten tilknytning til spesielle foreninger eller organer. Så har NRFAM valgt å bistå med praktisk støtte så som muligheten for benyttelse av NFRAM’s hjemmeside for annonsering av seminaret, publisering av innlegg etc. Likeledes har det vært et avgjørende samarbeid mht kasserertjenester.

Dette samarbeidet er fortsatt til stede men har endret karakter etter at Forum for Leger og Psykologer i rusfeltet ble registrert som egen forening i Brønnøysundregisteret i 2013.

Leangkollseminaret har hatt forskjellige foci i årene som er gått, det har ikke vært mulig å finne en kronologisk rekkefølge på dette pr. i dag, men her nevnes noen:

     1982: Fokus på familiebehandling

     1983:

  • Organisering av alkoholistomsorgen
  • Hva er profesjonalitet?
  • Framtidsperspektiver i behandling av stoffmisbrukere
  • Kan profesjon og livssyn forenes
  • Evaluering, et nødvendig aspekt ved profesjonalitet
  • Rettssikkerhetsproblematikk

    Andre år:

  • Familieterapi
  • Systemisk terapi
  • Medisinske tilnærmingsmodeller (MAR, i dag LAR))
  • Politiske tema/  2003 Rusreformene

      2004:  Fokus på forskning 

2005:  Kultur og rus, Kulturforståelse og behandling

2006:  F-ordet : Diagnoser i rusfeltet-Perspektiver og dilemma

2007:  Fra nevrobiologi til familie, Nyere forskning- implikasjoner for behandling

2008:  Med  skråblikk på alkohol

2009:  Fra rødsprit til facebook

2010:  ”Eyes wide shut”- hva er det vi ikke ser?

2011:  «Help me if you can! Yes we can…” Om rusmiddelbruk blant kollegaer».

2012:  ”Stengt på grunn av ombygging” –  Sårbarhet og rus- et utviklingsperspektiv

2013:  Smerter- en nødvendighet?

2014: Hva ser vi i krystallkulen? – om trender i rusfeltet 

2015: Legalize it? – Etter den søte kløe må vi behandle den sure svie… 

2016: “Det finnes ikke piller mot møkkete vann” – eller gjør det det?

2017: “Somliga går med trasiga skor.” –Om autonomi ved ruslidelser

2018: «Festen» Jubileumsseminar 1978-2018

      Seminaret har funnet sted på Leangkollen hotell i Asker hvert år siden 1979, det arrangeres første torsdag og fredag i mars, med noen få unntak. Deltagelsen har vært varierende fra ca. 40 – 70 deltagere. Psykologgruppen har i alle år vært i flertall, men komiteen har i de senere år registrert en økning i antallet leger som har deltatt, man har også lagt merke til at det kommer stadig yngre deltakere og kollegaer fra begge yrkesgrupper som kommer for første gang.

Dette registrerer komiteen med glede!

      Hensikten med seminaret er nettopp å være et forum for disse to yrkesgruppene, dvs. være et ”torg” for utveksling av kunnskap i faglige innlegg, diskusjon og debatt. Det har imidlertid også vært viktig at dette forum er et sted for utvikling av kollegialitet og samhold og det å skape bekjentskaper i et faglig fellesskap. Derfor har det vært et bevisst valg med litt lengre pauser enn vanlig og også med gruppediskusjoner og god mulighet for uformelt samvær.

Leangkollen hotell er opprinnelig husmannsplassen Bråten under Bleiker gård i Asker. Denne ble gitt i gave til Quisling som startet byggingen av en bygning som skulle tjene som hytte, hans ”Ørnerede” i begynnelsen av krigen. Etter krigen ble plassen solgt til Sjømannsforbundet i 1947 og tjente som rekreasjonssted for sjøfolk samt at det ble drevet som kurs- og konferansesenter inntil det ble hotelldrift fra 1997, i 1999 Quality Choice hotell som driver hotellet pr. i dag.

Nytt av året 2013 var at komiteen ønsket å selvstendiggjøre Forum for leger og psykologer i rusfeltet – Leangkollseminaret, som en egen organisasjon. Dette er en nødvendighet mht betalingsordninger, sårbarhet framtidig og også fordi NFRAM er blitt en spesialistforening som ikke vil kunne ivareta Leangkollseminaret på lik linje med før. 

Det har også vært diskutert de senere år om seminaret vil kunne fortsette, man registrerte en stadig mindre deltakelse, seminardeltakerne er blitt spurt om hva de synes om dette. Ved hver avstemning er en avslutning av Forum for Leger og Psykologer i rusfeltet blitt nedstemt. Komiteen registrerer at deltakelsen på seminaret i de siste par årene har økt, antallet leger har særlig økt, det er vel den viktigste endringen som har vært synlig mht deltakelse. Muligens henger dette sammen med opprettelsen av spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin uten at dette kan sies sikkert. 

Ved seminaret i 2014 var det så få deltakere at man var nødt til å ta stilling til hvor veien skulle gå videre. Komiteen bestemte seg for å prøve et år til for å se om ”det var liv laga”. 

2015 gav oss imidlertid en overraskelse. Det er mange år siden det har vært vist en slik interesse og pågang, seminaret var fulltegnet rett etter at påmeldingsfristen gikk ut. Denne utviklingen har fortsatt og det registreres at Leangkollseminaret nå har god anseelse blant leger og psykologer i rusfeltet. Samtidig er den økonomiske situasjonen endret siden støtten fra Hdir har falt bort og ikke er erstattet fra annet hold, slik at seminaret må drive seg selv med inntektene fra seminardagene pluss en liten støtte fra Psykolog- og Legeforeningen. Dette betyr at det fra år til år må vurderes på nytt om det er økonomisk grunnlag for å kunne drive Forum for Leger og psykologer videre.

Komiteemedlemmer siden 2003:

Tom Vøyvik, Incognito klinikk

Kyrre Moen, SMP Sarpsborg

Arild Schillinger, Sykehuset Østforld

Ingjerd Meen-Lorvik, Borgestadklinikken

Sonja Mellingen, Stiftelsen Bergensklinikkene

Anita Walle-Olsen

Wenche Sommerfelt

Rolf Alsos, SRA-OUS

Thomas Johnsen- Laukli, Stiftelsen Bergensklinikkene

Marek Zennegg, Incognito klinikk

Harald Rønningen, Vestreviken HF

Linn Beate Brønsted-Lothe, Borgestadklinikken

Dagfinn Haarr, Kristiansand Kommune, NFRAM

Linn Rossine-Simensen (sluttet høsten 2014)

Kjersti Kortner, Borgestadklinikken (sluttet vinteren 2015)

Dag Alfredsen, Borgestadklinikken

Jostein O. Waage, overlege, Helse Fonna, Karmøy DPS, Ungdomsenheten

Dagens komitee:

Øystein Margido Berg Winsnes, psykologspesialist/avdelingsleder BUP, Levanger

Gro Syversen, psykologspesialist/stipendiat, OuS, Oslo

Kristin Bergstad Lazaridis, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, SSHF

Erling Chr. Bakken, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, OuS

Ingrid Greve Kostøl, psykolog, OuS

Petra Becker, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, DPS Stord, Helse Fonna